اختلال پانیک (آگورافوبیا)

بیماری پانیک یا اختلال وحشت زدگی یعنی حملات مکرر وحشت یا اضطراب. این حملات با بعضی نشانه های فیزیکی زیاد، تهوع، و لرزش. علاوه بر آن، ممکن است فرد به شدت رعب و دی پرسونالیزیشین احساس کند.(مسخ شخصیت حالتی است که در آن فر د احساس م یکند “خودش نیست”، اعمال خود را از نگاه فرد دیگری تماشا میکند و هیچ کنترلی روی شرایط محیطی ندارد)اکثر مردم، در زندگی خود، حداقل یک بار به حمله پانیک دچار میشوند، اما اختلال وحشت زدگی زمانی تشخیص گذاری میشو د که حملات پنیک به طور دایم و غیر منتظره روی بدهند و تا یک ماه بعد، احتمال روی دادن دوباره آنها وجود داشته باشد. حملات پنیک برای بعضی افراد غیر قابل پیش بینی هستند ولی ممکن است برای دیگران با موقعی تها یا رویدادهای خاص (مثلاً، سوار اتوبوس یا مترو شدن) تداعی شود.بیماری پانیک با تعدادی ترس و نگرانی که در فرد ایجاد میشو د مرتبط است، از جمله: ترس از این که مبادا حملات وحشت زدگی علتهای پزشکی حاد داشته باشند هر چند آزمایشهای پزشکی مکرر نشان میدهند که هیچ مشکل پزشکی وجود ندارد. بعضی دیگر فکر میکنند که در حال از دست دادن کنترل بر زندگی خود یا در حال دیوانه شدن هستند. کسانی که از این اختلال رنج میبرند، در رفتار و زندگی خود تغییرات عمدهای به وجود م یآورند. برای مثال، همیشه اطمینان حاصل میکنند که محلی “امن” در دسترس است تا در صورت روی دادن حمله وحشت زدگی بتوانند به آنجا پناه ببرند و این موضوع باعث میشود که آنها از موقعیتهای اجتماعی(تماس با دیگران)دور شوند و حتی شغل خو د را ترک کنند. نگرانی درباره حملات آینده، اغلب رفتارهای اجتنابی ایجاد میکند و ترک “امنیت” خانه خود و رفتن به درون جامعه را مشکل میسازد. در این صورت گفته میشود که فرد به اختلال اضطراب وحشت زدگی و آگورافوبیا مبتلاست.

شیوع بیماری پانیک یا اختلال وحشت زدگی:

به گزارش 5-DSM ، نرخ شیوع ۱۲ ماهه اختلال وحشت زدگی در مردم آمریکا و چند کشور اروپایی حدود ۲ تا ۳ درصد در نوجوانان و بزرگسالان است. موارد آن در زنان بیشتر از مردان است(حدود 2 به 1).شیوع آن د ر کودکان زیر چهارده سال کمتر از ۰.۴ درصد است. نرخ شیوع در افراد مسنتر کاهش مییابد( ۰.۷% در بزرگسالان بالاتر از ۶۴ سال).به گزارش 5-DSM ، میانگین سن شروع برای اختلال پنیک در آمریکا ۲۰ تا ۲۴ سالگی است. تعداد اندکی از موارد در کودکی شروع میشوند و آغاز این اختلال بعد از ۴۵سالگی غیر معمولی اما امکان پذیر است. به نظر میرسد که هم در شیوع و هم در نحوه بروز اختلال وحشت زدگی، تفاوتهای فرهنگی وجود دارد. برای مثال، در بعضی کشورهای آسیایی، مثل تایوان، شیوع اختلال وحشت زدگی بسیار پایین است و علت آن احتمالا استیگمای مربوط به اعتراف و اعلام اختلالات روانی است.

معیارهای 5-DSM برای بیماری پانیک :

حملات وحشت زدگی مکرر و غیر منتظره. حمله وحشتزدگی عبارت است از ترس شدید و ناگهانی، که در عرض چند دقیقه به اوج خود م یرسد، و در طی آن، چهار مورد (یا بیشتر) از نشانه های زیر روی میدهند: نکته : افزایش ناگهانی میتواند از یک حالت یا وضعیت آرام، یا ازیک حالت اضطراب، شروع شود.

1. تپش سریع و نامنظم قلب، تپش سریع قلب با صدای بلند، یا افزایش سرعت تپش قلب.

۲ . عرق کردن.

۳ . لرزیدن.

۴ . احساس تنگی نفس یا خفگی.

۵ . احساس گیر کردن چیزی در گلو.

۶ . درد یا ناراحتی در قفسه سینه.

۷ . تهوع یا درد در ناحیه شکم.

۸. احساس سرگیجه، عدم تعادل، در شرف غش کردن بودن، یا غش کردن.

۹ . احساس سرد یا گرم شدن بدن.

10. ترس از دست دادن کنترل یا “ دیوانه شدن”.

11 . ترس از مردن

درمان بیماری پانیک

به علت نشانه های فیزیکی و رنج آوری که اختلال وحش ت زدگ ی به همراه میآورد، اولین درمان دارو درمانی است. هم داروهای ضد افسردگی س ه حلق های و ه م بنزودیازپین ها، در کنترل سمپتوم ها )نشانه ها( موثر واقع م یشوند. با این حال، شواهد زیادی نشا ن م یدهند که مواجهه درمانی استاندارد شد ه یا درمان شناختی – رفتاری ) CBT) نیز به اندازه داروها )حتی بیشتر( در بلند مد ت موثر واقع م یشوند. در درمانهای مبتنی بر مواجهه یا قرار گیری در معرض ( exposure-based treatments)، از درمانجو خواست ه م یشود تا، در محیط تحت کنترل و ام ن آزمایشگاه، شرایطی به وجود آورد تا به حمله وحشت زدگ ی دچار شود. برای مثال، اگ ر درمانجو همیشه پیش از حمله پانیک به طور موقت سرگیج ه م یگیرد، از او خواسته میشود که در حالت نشسته روی صندلی آنقدر بچرخد که گیج شود، یا اگر هایپرونتیلیشن جرقه آغازگر است، از فرد خواسته م یشود، برای مدتی، تند و عمیق نفس بکشد. به هنگام بروز اولین سمپتومهای فیزیکی وحشت زدگی، ا ز درمانجو خواسته م یشود تا از تکنیکهای ذهنی )شناختی( و جسمی )فیزیکی( مخصوص که برای کنترل حمله طراحی شده اند )مثل تکنیکهای به کارگیر ی ریلکسیشن( استفاده کند. انجام داد ن این کارها در محیط کنترل شد ه آزمایشگاه باعث میشود ک ه درمانجو حمله وحشت زدگی را تح ت شرایط “امن” کنترل کند، و چگونگی کنترل بر محرکهای پیش بینی کننده حمله وحشت زدگ ی را یاد بگیرد. ویژگی متمایز کننده افراد مبتلا به بیماری پانیک ، ترس آنها از احساسهای فیزیکی، تفسیر غلط و فاجعه انگاری احساس ها، و اثر این مسائل در شروع حمله وحشت زدگی است. بنابراین، در طراحی روان درمانی رفتاری – شناختی ) CBT) برای اختلال وحشت زدگی، تاکید بر این بوده اس ت که به درمانجویان کمک شو د تا باورها و تفسیرهای غلط خود را به چالش بکشند. این کار به دو صورت انجام میگیرد: اصلاح باورهای درمانجویان و به وجود آوردن تجربههایی که برای از بین بردن واکنشهای هیجانی غلط طراحی شده اند. CBT عادی این موارد را شامل م یشود : ( ۱( به درمانجویان درباره ماهیت و خصوصیات فیزیولوژیک حملات وحشت زدگی اطلاعات مهم و مفیدی داده م یشود؛ ( ۲( به آنها یاد داده میشود برای کنترل هایپرونتیلیشن چگونه تنفس خود را تنظیم کنند؛ ( ۳( به آنها کمک میشود تا برداشت ها، باورها، و ادراکهای اشتباه و ناکارآمد خود را شناسایی کنند و آنها را تغییر دهند؛ ( ۴( در آزمایشگاه، بعضی احساسهای فیزیکی درونی و فیزیکی را عمدا ایجاد میکنند تا درمانجویان متوجه شوند که این احساس ها چه معنایی دارند و به چه چیزهایی مربوط میشوند و به این ترتیب، ترسشان از بین برود. ( ۵( بسیاری از درمانجویان برای اجتناب از حمله وحش ت زدگ ی یک سری رفتارهای “ایمنی” در پیش میگیرند. رفتارهای “ایمنی” باعث میشوند حملات ادام ه پیدا کنند و فرصتی برای این افراد به وجود نیاید که متوجه شوند باورهایشان درباره خطرات و تهدیدات بالقوه اشتباه هستند، روان شناسان تلاش میکنند از این رفتارهای “ایمنی” پیشگیری به عمل آورند و آنها را از بین ببرند. رفتارهای ایمنی )اقدامات ایمنی( کارهایی هستند که برای ایمن نگهداشتن خودتان انجام میدهید. مثلاً، برای این که دزد به خان ه تان دستبرد نزند، درها را خوب قفل م یکنید یا برای این که جانتان به خطر نیفتند، از رفتن به محلههای خطرنام در نیمه شب خودداری م یکنید. افراد مبتلا به بیماری پانیک نیز رفتارهای ایمنی در پیش میگیرند و از موقعیتهایی که احتمالا باعث ترسشان میشود دوری م یجویند، و به همین دلیل ممکن اس ت هرگز برایشان فرصتی پیش نیاید که متوجه شوند این موقعیتها اصلا ترسناک نیستند. این گونه برنامههای درمانی میتوانند باعث شوند سمپتوم ها به مد تهای طولانی کاهش یابند و کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری پانیک بالا برود. همچنین، مطالعاتی که اخیرا انجام شد ه اند نشان می دهند ک ه این گونه برنامههای CBT میتوانند اثر بخشی خاصی داشته باشند، زیرا از میزان تمایل به واکنش ترس در مقابل احساسهای فیزیکی عادی به مقدار قابل توجهی کم میکنند.

محمد رضا اسدی

محمد رضا اسدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *